W związku z realizacją projektu projektu pt.: „Poszerzenie asortymentu produkcyjnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "Elastic" dzięki wdrożeniu wyników prac B+R oraz zastosowanie oprogramowania klasy Industry 4.0. w ramach zmienionego procesu produkcyjnego” o numerze RPLD.02.03.01-10-0505/16 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłaszamy poniższe zapytanie ofertowe.

> > Zapytanie-ofertowe-brama-segmentowa

Ogłoszenie zakończone

Jako wykonawca zamówienia została wybrana firma

STAN-MAL R. MALICKI SP. J. 

 

Prace budowlane obejmujące montaż bramy segmentowej garażowej w ścianie pomieszczenia krojowni w celu umożliwienia wprowadzenia i instalacji nowego wyposażenia

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-10-2017

Nazwa zamawiającego

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ELASTIC” SP. Z O.O.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie papierowej lub elektronicznej. W formie papierowej należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta do projektu nr RPLD.02.03.01-10-0505/16”. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną. Oferty należy wysyłać na adres: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Elastic” Sp. z o. o., ul. Zgierska 61/63, 95-070 Aleksandrów Łódzki. W formie elektronicznej oferty należy składać poprzez wysłanie wiadomości na adres elastic@elastic.com.pl z firmowego adresu mailowego. Do oferty należy dołączyć załączniki stanowiące część tego ogłoszenia.
W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty lub kuriera, za termin złożenia oferty uważa się datę otrzymania przesyłki przez Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

elastic@elastic.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Milena Erdman-Seta

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

796-955-522

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczenia krojowni polegająca na zamontowaniu w wykutym wcześniej otworze bramy segmentowej garażowej, aby umożliwić dostarczenie nowych maszyn i urządzeń do miejsca instalacji.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: zgierski Miejscowość: Aleksandrów Łódzki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór firmy, która zrealizuje zlecenie polegające na przystosowaniu pomieszczenia krojowni do wprowadzenia i instalacji urządzeń: automatycznej krojowni (cuttera), wraz z lagowarką i stołem do transportu tkanin i dzianin. Prace budowlane polegać będą na zamontowaniu bramy garażowej segmentowej o konkretnych wymiarach w jednej ze ścian krojowni, w wykutym wcześniej otworze.

Przedmiot zamówienia

Instalacja we wskazanym miejscu bramy garażowej segmentowej. Brama powinna mieć odpowiednią grubość, aby zapewniać prawidłową temperaturę w pomieszczeniu.
Opis bramy:
– brama garażowa segmentowa o szerokości 2,8 m, wysokości 2,4 m
– brama z napędem elektrycznym
– brama z drzwiami obsługowymi z progiem 150 mm
– wyłącznik otwartych drzwi obsługowych napędu garażowego
– samozamykacz do drzwi
– kolor bramy: brązowy

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Harmonogram realizacji zamówienia

Oczekiwany przez zamawiającego termin realizacji projektu to maksymalnie 21 dni od daty podpisania umowy.

Załączniki

Oferent oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia.

Potencjał techniczny

Oferent oświadcza, że posiada niezbędny potencjał techniczny do realizacji zamówienia.

 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

Dodatkowe warunki

Brama przedstawiona w ofercie powinna spełniać wszystkie wymagania podane w Przedmiocie zamówienia. Oferty powinny zawierać wymagane załączniki, stanowiące część niniejszego zapytania ofertowego, tj.: Formularz oferty oraz Oświadczenie o braku powiązań.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta powinna zostać złożona w języku polskim i być ważna 30 dni od daty złożenia.
Oferta powinna być złożona w PLN oraz powinna zawierać ceny netto.
Zamawiający ma prawo w uzasadnionych przypadkach odwołać oraz modyfikować zapytanie ofertowe w dowolnym momencie. Wprowadzone modyfikacje zostaną przekazane wszystkim Dostawcom, którym wysłano zapytanie ofertowe oraz przedstawione na stronie internetowej.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru Dostawcy oraz unieważnienia postępowania przed lub po wyborze Dostawcy, bez podawania przyczyny. W takich przypadkach Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia ani zwrot kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty w stosunku do Zamawiającego.
Zamówienie zostanie rozstrzygnięte w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania ofert. Ocena ofert ma charakter niejawny. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną według podanych kryteriów i wzorów. Z przebiegu wyboru ofert zostanie sporządzony protokół. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie podpisana z wybranym Dostawcom w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych od przesłania zawiadomienia o wyborze oferty. O terminie i miejscu podpisania umowy Dostawca zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.
Wyniki wyboru ofert zostaną opublikowane w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia składania ofert.
Oferta zostanie odrzucona, jeśli zostanie złożona po terminie składani ofert, zawiera rażąco niską cenę lub jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Z tytułu odrzucenia oferty przez Zamawiającego, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi (nieprzewidzianymi).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent przedstawi:
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty
2. Podpisane oświadczenie o braku powiązań

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena (do porównania ofert będzie brana cena netto)
Waga: 80%
Maksymalna ilość punktów: 80
Jednostka: PLN
Czas realizacji zamówienia
Waga: 20%
Maksymalna ilość punktów: 20
Jednostka: dniZa najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbą punktów, obliczoną według wzorów:
C= (Cena najtańszej oferty)/(Oferowana cena) ×80 pkt.
R= (Najkrótszy czas realizacji)/(Oferowany czas realizacji) ×20 pkt.Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:
L = C + R
gdzie:
L – całkowita liczba punktów
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”
R – punkty uzyskane w kryterium „Czas realizacji”Jeśli oferta nie zawiera któregoś z kryteriów, przyznawane jest wówczas 0 pkt.Maksymalna liczba punktów wynosi 100.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ELASTIC” SP. Z O.O.

Adres

Zgierska 61/63

95-070 Aleksandrów Łódzki

łódzkie , zgierski

NIP

7250012775

Tytuł projektu

Poszerzenie asortymentu produkcyjnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Elastic” dzięki wdrożeniu wyników prac B+R oraz zastosowanie oporgramowania klasy Industry 4.0. w ramach zmienionego procesu produkcyjnego.

Numer projektu

RPLD.02.03.01-10-0505/16-00