W związku z realizacją projektu projektu pt.: „Poszerzenie asortymentu produkcyjnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "Elastic" dzięki wdrożeniu wyników prac B+R oraz zastosowanie oprogramowania klasy Industry 4.0. w ramach zmienionego procesu produkcyjnego” o numerze RPLD.02.03.01-10-0505/16 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłaszamy poniższe zapytanie ofertowe.

> > Zapytanie-ofertowe-cutter

Ogłoszenie zakończone

Po przeanalizowaniu wszystkich otrzymanych ofert pod względem zadanych wcześniej parametrów oraz kryteriów podjęto decyzję, iż najkorzystniejszą propozycję współpracy przedstawiła firma

FUH SEMACO Sp. J. J. Skałoń M. Strojniak.

 

 

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem i uruchomieniem automatycznej krojowni (cuttera) wraz z automatyczną lagowarką, stołem do lagowania oraz oprogramowaniem sterującym

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-10-2017

Nazwa zamawiającego

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ELASTIC” SP. Z O.O.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie papierowej lub elektronicznej. W formie papierowej należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta do projektu nr RPLD.02.03.01-10-0505/16”. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną. Oferty należy wysyłać na adres: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Elastic” Sp. z o. o., ul. Zgierska 61/63, 95-070 Aleksandrów Łódzki. W formie elektronicznej oferty należy składać poprzez wysłanie wiadomości na adres elastic@elastic.com.pl z firmowego adresu mailowego. Do oferty należy dołączyć załączniki stanowiące część tego ogłoszenia.
W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty lub kuriera, za termin złożenia oferty uważa się datę otrzymania przesyłki przez Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

elastic@elastic.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Milena Erdman-Seta

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

796 955 522

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem i uruchomieniem automatycznej krojowni (cuttera) wraz z lagowarką, stołem i oprogramowaniem.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: zgierski Miejscowość: Aleksandrów Łódzki

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy automatycznej krojowni (cuttera), której wdrożenie w funkcjonowanie przedsiębiorstwa pozwoli uniknąć wąskich gardeł w procesie produkcji, którymi dotychczas były niewystarczające moce przerobowe noża taśmowego.

Przedmiot zamówienia

1. Cutter o parametrach:
– efektywna szerokość rozkroju –co najmniej 180 cm
– efektywna długość okna rozkroju –co najmniej 175 cm
– całkowita długość cuttera –maksimum 425 cm
– długość taśmowego stołu odbiorczego wykrojonych elementów – co najmniej 200 cm
– maksymalna wysokość ciecia – co najmniej 60 mm
– system znakowania wyciętych elementów
– automatyczna regulacja poziomu podciśnienia w komorze vacuum
– zintegrowany system samoczynnego oczyszczania szczotek stołu roboczego nie wymagający zatrzymywania i wyłączania cuttera z pracy wyjmowania szczotek z cuttera
– brak wymagania wymiany szczotek stołu roboczego cuttera na nowe w okresie minimum 10 lat użytkowania
– ostrzałka noża z własnym napędem pneumatycznym o obrotach minimum 8000 obr./min.
– system odsysania powietrzna vacuum z filtrami o dużej pojemności, zatrzymujący ścinki i pył powstające podczas rozkroju
– bezolejowy system napędu ruchu oscylacyjnego noża
– system dodatkowej folii przykrywającej wykrojone elementy układu
– automatyczna modulacja ruchu oscylacyjnego noża w zależności od prędkości ruchu liniowego noża podczas cięcia
– system kontroli trakcji noża w trakcie cięcia z czujnikami nacisków bocznych noża umieszczonymi w obrotowej stopie dociskowej
– głowina tnąca umieszczona na ruchomym moście poprzecznym od strony podawczej układu
– przesuw stołu roboczego z równoczesnym wykonywaniem rozkroju pod pełną mocą systemu vacuum
– chłodzenie noża tnącego powietrzem schłodzonym do temp. poniżej 0°C
– sterowanie cutterem z dodatkowego panelu z dotykowym, kolorowym wyświetlaczem LCD z graficznymi ikonami, umieszczonym na moście poprzecznym
– możliwość przejazdu pomiędzy stołami
2. Lagowarka o parametrach:
– szerokość robocza – co najmniej 180 cm
– waga rolki – do 30 kg
– średnica rolki – do 70 cm
– możliwość lagowania materiału w formie tafli
– możliwość lagowania materiału w formie rękawa
– automatyczna kontrola bocznej krawędzi rozwijanego materiału
– system inteligentnego podawania rozwijanego materiału z dynamicznym pomiarem jego naprężenia w trakcie rozwijania dzięki ruchomej listwie, ustawianie żądanego napięcia układanego materiału
– rozwijanie materiału nawiniętego na rolkach prawą stroną do wew. lub na zew.
3. Stół do lagowania o parametrach:
– długość całkowita – do 10,8 m
– szerokość robocza – co najmniej 1,8 m
– długość robocza – co najmniej 8 m
– konstrukcja umożliwiająca regulację wysokości stołu
– poduszka powietrzna
– taśmociąg o dł. 3 m
4. Oprogramowanie:
– powinno umożliwiać konwersję plików z systemu Lectra
– obsługa digitalizacji klasycznej z wykorzystaniem digitizerów
– tworzenie konstrukcji, modelowanie, pomiary
– zaawansowane stopniowanie form i szablonów
– obsługa fotodigitalizacji z pomocą cyfrowych zdjęć szablonów
– katalogowanie i zarządzanie modelami w bazie
– interaktywne tworzenie układów rozkroju
– tworzone w najkrótszym czasie automatycznie, inteligentne układy rozkroju
– import danych z innych systemów CAD w międzynarodowych formatach AAMA (DFX/RUL), DXF i HPGL (układy rozkroju)
– export danych do innych systemów CAD w międzynarodowych formatach AAMA (DFX/RUL), DXF i HPGL (układy rozkroju)
– eksport z modułu interaktywnego tworzenia układów rozkroju do automatycznego rozkroju, generowanie plików układów rozkroju w międzynarodowym formacie ISO CUT, jako pliki danych do automatycznych cutterów CNC
– tablica do fotodigitalizacji z wyposażeniem
– możliwość wydruków na ploterze Lectry Alys30
– stanowisko komputerowe do konstrukcji
– oddzielne stanowisko komputerowe do tworzenia układów kroju
– baza danych na zewnętrznym serwerze dostarczonym przez dostawcę
– praca w rozdzielczości Full HD 1920 x 1080
– zasilacz UPS
– wartość niematerialna i prawna powstała na rynku światowym nie wcześniej niż przed 3 laty (okres należy liczyć od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego)
5. Inne wymagania:
– szkolenia i montaż zawarte w cenie
Całość oferty powinna charakteryzować się innowacyjnością.

Kod CPV

42700000-3

Nazwa kodu CPV

Maszyny do produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i skóry

Harmonogram realizacji zamówienia

Oczekiwany przez zamawiającego termin realizacji projektu to maksymalnie 120 dni od daty podpisania umowy.

Załączniki

Wiedza i doświadczenie

Oferent oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia.

Potencjał techniczny

Oferent oświadcza, że posiada niezbędny potencjał techniczny do realizacji zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

Dodatkowe warunki

Jedna oferta powinna obejmować wszystkie przedmioty zapytania ofertowego jako całość. Oferty powinny zawierać wymagane załączniki, stanowiące część niniejszego zapytania ofertowego, tj.: Formularz oferty oraz Oświadczenie o braku powiązań.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta powinna zostać złożona w języku polskim i być ważna 30 dni od daty złożenia.
Oferta powinna być złożona w PLN oraz powinna zawierać ceny netto.
Zamawiający ma prawo w uzasadnionych przypadkach odwołać oraz modyfikować zapytanie ofertowe w dowolnym momencie. Wprowadzone modyfikacje zostaną przekazane wszystkim Dostawcom, którym wysłano zapytanie ofertowe oraz przedstawione na stronie internetowej.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru Dostawcy oraz unieważnienia postępowania przed lub po wyborze Dostawcy, bez podawania przyczyny. W takich przypadkach Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia ani zwrot kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty w stosunku do Zamawiającego.
Zamówienie zostanie rozstrzygnięte w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania ofert. Ocena ofert ma charakter niejawny. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną według podanych kryteriów i wzorów. Z przebiegu wyboru ofert zostanie sporządzony protokół. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie podpisana z wybranym Dostawcom w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych od przesłania zawiadomienia o wyborze oferty. O terminie i miejscu podpisania umowy Dostawca zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.
Wyniki wyboru ofert zostaną opublikowane w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia składania ofert.
Oferta zostanie odrzucona, jeśli zostanie złożona po terminie składania ofert, zawiera rażąco niską cenę lub jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Oferta zostanie odrzucona również w przypadku, kiedy Dostawca nie jest w stanie wykazać pełnej zgodności oferowanych produktów z minimalnymi wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym. Z tytułu odrzucenia oferty przez Zamawiającego, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi (nieprzewidzianymi).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent przedstawi:
1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty
2. Podpisane Oświadczenie o braku powiązań

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena (do porównania ofert będzie brana cena netto)
Waga: 70%
Maksymalna ilość punktów: 70
Jednostka: PLN
Czas obowiązywania gwarancji
Waga: 10%
Maksymalna ilość punktów: 10
Jednostka: miesiące
Czas reagowania na awarię (za czas reagowania na awarię uważa się czas od momentu zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu serwisu do miejsca awarii)
Waga: 20%
Maksymalna ilość punktów: 20
Jednostka: godzinyZa najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbą punktów, obliczoną według wzorów:
C= (Cena najtańszej oferty)/(Oferowana cena) ×70 pkt.
G= (Najdłuższy czas gwarancji)/(Oferowany czas gwarancji) ×10 pkt.
A= (Najkrótszy czas reagowania)/(Oferowany czas reagowania) ×20 pkt.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:
L = C + G + A
gdzie:
L – całkowita liczba punktów
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”
G – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji”
A – punkty uzyskane w kryterium „Czas reagowania na awarię”Jeśli oferta nie zawiera któregoś z kryteriów, przyznawane jest wówczas 0 pkt.Maksymalna liczba punktów wynosi 100.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Nazwa Zamawiającego

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ELASTIC” SP. Z O.O.

Adres

Zgierska 61/63

95-070 Aleksandrów Łódzki

łódzkie , zgierski

NIP

7250012775

Tytuł projektu

Poszerzenie asortymentu produkcyjnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Elastic” dzięki wdrożeniu wyników prac B+R oraz zastosowanie oporgramowania klasy Industry 4.0. w ramach zmienionego procesu produkcyjnego.

Numer projektu

RPLD.02.03.01-10-0505/16-00